Auxilium

Statut

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielawie

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
Anna Salij-Szyszka w Bielawie, ul. Piastowska 18.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – tekst jednolity (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 z 1997 r. poz. 357 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 
Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie, zwana dalej Poradnią, jest placówką oświatową powstałą w wyniku uchwały podjętej przez jej założyciela w osobie: Anny Salij-Szyszka, która jest jednocześnie osobą prowadzącą Poradnię, zamieszkałą w Bielawie, ul. Piastowska 18.

§ 2. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Poradni sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

§ 3. Siedzibą Poradni jest lokal znajdujący się w budynku przy ul. Piastowska 18 w Bielawie.

§ 4. Z usług Poradni mogą korzystać:
– dzieci, młodzież i dorośli
– nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, rodzice, opiekunowie prawni otoczenie osób niepełnosprawnych i/lub wykluczonych społecznie
– przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin

§ 5. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i odpłatne. Nie obowiązuje rejonizacja. Osoba korzystająca z usług może z nich w każdej chwili zrezygnować, bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Osoba korzystająca z usług, a będąca niepełnoletnią ma obowiązek zgłoszenia się do Poradni z rodzicem/opiekunem prawnym. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w zajęciach wraz z dziećmi. Poradnia może świadczyć usługi nieodpłatnie różnym podmiotom po wcześniejszym podpisaniu porozumienia z organem prowadzącym placówkę.

§ 6. Poradnia używa pieczęci:
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Anna Salij-Szyszka Ul. Piastowska 18, 58 – 260 Bielawa tel. 74 646 17 22, kom. 691 432 270, NIP 884-216-87-09, REGON. 0219681071

 
Rozdział 2

CELE I ZADANIA PORADNI ORAZ FORMY ICH REALIZACJI

§ 7. Poradnia może realizować następujące zadania:

1. rozpoznaje indywidualne potrzeby intelektualne, emocjonalne, zdrowotne i społeczne dzieci, młodzieży i dorosłych
2. ustala przyczyny trudności dydaktycznych, wychowawczych, emocjonalnych
3. prowadzi specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitacyjną i logopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
4. pomaga uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej
5. inicjuje, realizuje i wspiera nowoczesne działania profilaktyczne i prozdrowotne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zapobiegające agresji, demoralizacji i uzależnieniom
6. propaguje profesjonalne metody wspierania i korygowania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych
7. wspomaga nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej
8. upowszechnia wiedzę specjalistyczną, pedagogiczną, prozdrowotną i logopedyczną
9. prowadzi wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działania służące integrowaniu zespołów, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształceniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz pomaganiu innym, w tym niepełnosprawnym i osobom wykluczonym społecznie
10. współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami publicznymi, niepublicznymi, prywatnymi, szkołami wyższymi i stowarzyszeniami oraz mediami
11. prowadzi działalność promocyjną
12. organizuje i prowadzi szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje naukowe; stacjonarne i wyjazdowe
13. wspomaga wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny.

§ 8. Poradnia może realizować zadania poprzez:

1. badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz konsultacje lekarskie.
2. zajęcia terapeutyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne
3. zajęcia socjoterapeutyczne.
4. terapie: indywidualne, małżeńskie, rodzinne; grupy wsparcia
5. warsztaty aktywizujące do wyboru dalszego kształcenia i zawodu oraz zajęcia przygotowujące do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.
6. zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe i treningowe (np. treningi: zastępowania agresji, asertywności, empatii, komunikacji) dla dzieci, młodzieży i dorosłych
7. wczesne wspomaganie rozwoju
8. porady, konsultacje i instruktaże.
9. opracowywanie materiałów metodycznych, artykułów i innych publikacji edukacyjnych i informacyjnych
10. udział w konferencjach, naradach i innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami statutowymi
11. zajęcia wspierające rozwój fizyczny, psychoruchowy, intelektualny, społeczny niepełnosprawnych i/lub wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia,
12. poradnictwo psychopedagogiczne oraz rehabilitacyjne dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.

§ 9.

1. zajęcia wymienione w § 8 pkt. 2 mogą być realizowane indywidualnie i/lub grupowo, a zajęcia wymienione w pkt. 3,5,6 tylko grupowo. 2. liczba uczestników zajęć grupowych zależy od poruszanej problematyki oraz specyfiki i rodzaju zajęć; na są realizowane w grupach 6-15 osobowych lub w małych grupach 2-4 osobowych.
3. zajęcia mogą być prowadzone także całymi grupami wychowawczymi, zespołami nauczycielskimi, radami pedagogicznymi, radami rodziców.

 
Rozdział 3

KOMPETENCJE ORAZ ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PORADNI

§ 10. Organami Poradni są:

1. Dyrektor Poradni 2. Rada Pedagogiczna Do kompetencji i obowiązków Dyrektora Poradni należy: 1. kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz
2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego
3. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z prawem
4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni.

§ 11. W wykonywaniu swoich działań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, której jest przewodniczącym.

§ 12.

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: psycholog, instruktor terapii, fizjoterapeuta, rehabilitant (oraz zatrudnieni aktualnie pracownicy pedagogiczni).
2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
– opiniowanie organizacji pracy Poradni
– podejmowanie uchwał w zakresie innowacji i eksperymentów diagnostycznych i terapeutycznych
3. ustalanie regulaminu swojej działalności
4. pracownicy są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro klientów Poradni: uczniów, ich rodziców i nauczycieli, a także pracowników pedagogicznych i innych zatrudnionych w Poradni.

§ 13. Sytuacje sporne pomiędzy współpracownikami oraz pomiędzy współpracownikami a osobami korzystającymi z usług Poradni rozwiązuje Dyrektor Poradni w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 
Rozdział 4

PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY PORADNI

§ 14.

1. Poradnia zatrudnia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło bądź na zlecenie lub/i współpracuje z psychologami, pedagogami, logopedami, instruktorami terapii, wolontariuszami.
2. Poradnia może również, poza pracownikami pedagogicznymi, współpracować z lekarzami – konsultantami, rehabilitantami, doradcami zawodowymi.
3. Ich pracę i obowiązki regulują odpowiednie przepisy dla formy zatrudnienia i współpracy.

§ 15. Do zadań pracowników pedagogicznych Poradni należy w szczególności:

1. diagnoza
2. terapia
3. wczesne wspomaganie rozwoju
4. doradztwo i poradnictwo
5. działalność profilaktyczna, edukacyjna i prozdrowotna

 
Rozdział 5

ORGANIZACJA PRACY PORADNI

§ 16.

1. Poradnia działa w ciągu całego roku.
2. Poradnia jest czynna 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8.00 – 20.00.
3. w wyjątkowych sytuacjach i indywidualnie ustalonych terminach, pracownicy Poradni mogą wykonywać powierzone im obowiązki również w dni wolne od pracy.

§ 17. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania statutowe w Poradni oraz w środowisku klientów Poradni: dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 18.

I. W Poradni prowadzona jest następująca dokumentacja pedagogiczna:
1. księga przyjęć
2. skorowidz alfabetyczny przyjętych klientów Poradni
3. teczki indywidualne
4. protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
II. W razie likwidacji Poradni dokumentacja zostanie zarchiwizowana i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Rozdział 6

ZASADY WSPÓŁPRACY PORADNI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI

§ 19. W realizacji zadań statutowych Poradnia współpracuje z innymi Poradniami i instytucjami oraz organizacjami lokalnymi i ogólnokrajowymi świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom oraz młodzieży, a także ich rodzicom, dorosłym, w tym innymi placówkami, służby zdrowia, pomocy społecznej, Policją, sądami.

 
Rozdział 7

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA PORADNI

§ 20.

1. Poradnia jest jednostką samofinansującą i prowadzi działalność finansową na podstawie odrębnych przepisów
2. Poradnia uzyskuje środki na prowadzenie działalności poprzez:
– Opłaty uzyskiwane z tytułu świadczonych usług
– Dotacje jednostek samorządu terytorialnego
– Darowizny
– Dotacje, subwencje
Realizowanie autorskich programów, projektów (np. realizowanych z funduszy EFS, itp.)

 
 
 
Rozdział 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. Zmiany statutu mogą być dokonywane poprzez uchwałę założyciela Poradni.

§ 22. Statut wchodzi w życie po wpisaniu Poradni do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie (prowadzonych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu).